UL-Information

UL-flygplan är flygplan som bestämmelsemässigt inte omfattas av den internationella ICAO-konventionen (International Civil Aviation Organisation). Flygplan som omfattas av ICAO:s regelverk brukar benämnas “normalklassade”. Flygplan som inte fyller dessa krav klassas under kategorin “Experiment/privat” och dit hör de ultralätta flygplanen.

Skälet till detta är att UL-flygplanen inte följer ICAO:s konstruktionsnormer. Det kan ge intryck av att det inte finns normer för UL-flygplan, men så är det lyckligtvis inte.

Varje land i Europa som tillåter flygning med UL-flygplan har regler för hur dessa flygplan skall vara konstruerade. Dessa regler är nationella och gäller inte med automatik i andra länder, även om reglerna i de flesta länder i allt väsentligt liknar varandra.

I Sverige är det KSAK:s Konstruktionshandbok som är normerande för byggande av UL-flygplan. Denna norm är i sin tur ett derivat av JAR 22, den internationella Europeiska normen för konstruktion och byggande av motorsegelflygplan.

I ett avseende finns det en europeisk internationell överenskommelse vad avser UL-flygplan och det är gränsdragningen mellan lätt flygplan och UL-flygplan.

JAA har antagit följande regel:

Ett UL-flygplan är ett en- eller tvåsitsigt flygplan vars maximala flygvikt för de tvåsitsiga inte får överskrida 450 kg och 300 kg för de ensitsiga. Detta avser landversion. I sjöversion tillåts en viktsökning med 10 %. Dessutom får flygplanens stallfart aldrig vara högre än 65 km/h.

Vad vi i Sverige däremot har, är ett krav att alla tvåsitsiga UL-flygplan skall kunna lasta minst 175 kg inom gällande maximal flygvikt, och minst 90 kg för ensitsiga UL-flygplan. Högsta tillåtna stallfart är densamma i de svenska som i JAA-bestämmelserna, dvs 65 km/h.

Luftfartsstyrelsens författningssamling   Engelsk konstruktionsnorm BCAR Section S issue 3 - cap 482
   

UL-flygplanen indelas i två klasser, A och B

Klass A är de flygplan som manövreras med tyngdpunktsförskjutning, s.k. “Trikar” och är en utveckling av hängflygets glidare där man försett flygplanet med en “gondol” innehållande motor, förar- och passagerarsäte samt landställ.

Klass B är de ultralätta flygplan som är roderstyrda, precis som alla normalklassade flygplan.

Läget i Sverige

Trenden för antalet UL-flygplan i Sverige är fortfarande ökande, men ökningen har mattats något. Enligt statistiken fanns vid årsskiftet 2004-2005 249 st UL-flygplan med giltiga flygtillstånd. Av dessa är 45% roderstyrda (klass B) och 55% tyngdpunktsstyrda (klass A). Antalet giltiga UL-certifikat var samtidigt 607 st. Tre nya flygplantyper har nyligen tillkommit: Voyageur II (UL-A 51), Zenair CH 601 UL (UL-B 42), Tecnam P92 Echo (UL-B 44).

 

Vem får flyga? Kompetensfordringar:


Förare av UL-flygplan skall ha uppnått en ålder av 18 år och skall inneha antingen:

Certifikat för ultralätt flygplan
Certifikat för flygplan
I båda fallen gäller att man skall ha inflygning på respektive typ. Typutbildning på ultralätt flygplan skall handhas av antingen flyglärare, flyginstruktör eller annan certifikatinnehavare som godkänts av KSAK som flyginstruktör på UL-flygplan. Typinflygning får även ske i 1-sitsigt flygplan. Anteckning om typutbildning skall göras i förarens flygdagbok. Där skall också all flygtid införas.

Följande gäller för utbildningen:


Medicinska krav
Som för PPL-A certifikat, dvs läkarkontroll med vilo-EKG, utförd av flygläkare. Efterföljande kontroller kan göras av vanlig läkare.

Ålderskrav
För närvarande 18 år, men eftersom man kan få PPL-A redan vid 17 år finns det möjligheter att söka dispens och påbörja utbildningen redan vid 16 år och med första soloflygning vid 17 år.

Övriga krav
Personutredning som görs av polismyndigheten och socialen. Motsvarar lämplighetsintyg för bilkörkort. Tillsammans med läkarundersökningen och ett personbevis är detta grunden för ansökan om elevtillstånd. Godkända teoretiska och praktiska prov som görs i flygskolan.

För att hålla certifikatet giltigt
Du skall förnya det med tillhörande läkarundersökning beroende på ålder: 18 - 39 år 60 månader 40 - 49 år 24 månader 50 år och uppåt 12 månader

För att vara behörig att tjänstgöra som förare av ultralätt flygplan skall du under de senaste 12 månader ha gjort minst 12 starter och landningar under en sammanlagd tid av minst 12 flygtimmar, eller ha gjort en godkänd PFT inför en flyglärare under de senaste 12 månader. För att vara behörig att ta med en passagerare gäller dessutom att du har minst 10 timmars flygtid efter att certifikatet utfärdats, samt minst 10 starter och landningar med aktuell typ under de senaste 90 dagarna.

Källor.
Luftfartsstyrelsen: Bestämmelser för Civil Luftfart BCL-C 2.1 resp BCL-D 3.3.
KSAK: Hemsida